Kaakon Beagle ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-Finska Kennelklubb ry:n, Finlands Beagleklubb-Suomen, Beaglejärjestö ry:n ja Kymenläänin kennelpiiri ry:n jäsen.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tehtävänä on edistää beagle-koirien kasvatusta sekä niiden ulkomuodon ja metsästyskelpoisuuden parantamista ja toimia yhdyssiteenä beagle-koiria harrastavien henkilöiden keskuudessa.

3§ Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• Järjestää jäsenilleen pilkkikilpailuja, kesäpäiviä, kerho- ja metsästäjäiltoja yms. tapahtumia
• Järjestää kenneltoimintaa koskevia esitelmä- ja valistustilaisuuksia
• Toimeenpanee koiranäyttelyitä ja kokeita
• Valvoo jäsentensä luvallisia etuja yhdistyksen tarkoitusperiä toteutettaessa
• Pitää jäsenistään luetteloa

Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan. Yhdistys ei harjoita poliittista toimintaa.

5§ Toiminnan rahoittaminen

Yhdistyksen jäsenet maksavat yhdistykseen liittyessään yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain määräämän liittymismaksun sekä vuosittain vuosikokouksen määräämän vuosimaksun.

Ainaisjäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosimaksun kymmenkertaisena.

Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi voi yhdistys tämän lisäksi asianomaisella luvalla kartuttaa varojaan:
• Toimeenpanemalla koiranäyttelyitä ja kokeita
• Toimeenpanemalla juhla- ja huvittelutilaisuuksia
• Toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä
• Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja
• Perimällä jäsenmaksuja
• Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

6§ Jäsenyyttä koskevia määräyksiä

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki sen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.

Ainaisjäseneksi pääsee yhdistyksen jäsen suorittamalla kertamaksuna kulloinkin voimassa olevan vuosimaksun kymmenkertaisena.

Kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, jolle yhdistys tahtoo osoittaa erityistä kiitollisuuttaan tai kunnioitustaan. Päätökseen vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.

Vuosijäsen on velvollinen yhdistykseen liittyessään suorittamaan määrätyn liittymismaksun sekä kunakin vuonna vuosikokouksen määräämän vuosimaksun toukokuun 31. päivään mennessä.

Sellainen jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan edellä mainittuun päivään mennessä katsotaan yhdistyksestä eronneeksi, ellei hän kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin asiasta hänelle on ilmoitettu, suorita maksuaan.

Jos jäsen tahtoo yhdistyksestä erota on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen toimintavuoden loppua, mainitsemalla samalla eroamisensa syy.

Hallituksen esityksestä tai jos 5 jäsentä sitä kirjallisesti vaatii, voidaan yhdistyksen päätöksellä erottaa sellainen jäsen, joka on tullut erotetuksi Suomen kennelliitosta tai toiminut voimassaolevan metsästystä ja riistanhoitoa koskevan lainsäädännön, yhdistyksen tarkoitusperien, näiden sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti. Erotetusta jäsenestä on tehtävä ilmoitus 1§:ssä mainituille järjestöille.

10§

Keskellä toimintavuotta eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintavuodelta. Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

11§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Vaalit on vaadittaessa suoritettava suljetuilla lipuilla jolloin äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muulloin ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide. Hallituksen jäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi
kerrallaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Sihteerin ja rahastonhoitajan hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa sen ulkopuolelta. Juoksevien asioiden hoitamista varten voi hallitus valita keskuudestaan 3 – 5 jäsenisen työvaliokunnan.

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri.

13§ Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä ja jätettävä vuosikokouksen valitseman toiminnantarkastajan tarkastettavaksi tammikuun 31. päivään mennessä. Toiminnantarkastajan tulee tarkastaa tilit ja antaa niistä kirjallinen lausunto helmikuun 10. päivään mennessä.

14§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokoukset pidetään helmikuun kuluessa ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus
 5. Valitaan kaksi äänten laskijaa
 6. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta
 7. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 8. Päätetään tilien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
  muille tilivelvollisille
 9. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioista
 10. Toimitetaan puheenjohtajan vaali
 11. Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 12. Toimitetaan muiden tarvittavien toimikuntien ja toimihenkilöiden vaali, mikäli se ei
  kuulu hallitukselle 11§:n mukaan
 13. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilönsä
 14. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 15. Päätetään liittymis- ja vuosimaksun suuruus
 16. Päätetään toimeenpantavien kokeiden ja näyttelyiden osanottomaksut
 17. Päätetään piirinmestaruuskokeesta ja muista kokeista
 18. Päätetään pilkkikilpailuista, kesäpäivistä ja muista tapahtumista
 19. Hyväksytään kuluvan toimintavuoden talousarvio
 20. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 21. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat, jotka on kirjallisesti
  jätettävä hallitukselle viimeistään tammikuun 20. päivään mennessä.
 22. Keskustellaan muista jäsenten esittämistä asioista, mutta niistä ei voida tehdä päätöksiä

Kohdissa 20 ja 21 esille tulevat asiat on mainittava kokouskutsuissa.

15§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidettävä, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt tai milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii, kirjelmässä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeksi mainitussa tapauksessa 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, ellei vaatimuksessa nimenomaa esitetä jotakin myöhempää ajankohtaa.

16§

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin 10 päivää ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetetyllä henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Ylimääräisen kokouksen kutsukirjeessä on mainittava ne asiat, joiden käsittelemistä varten jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille samalla tavalla.

17§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos vähintään 3/4 vuosikokouksessa läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. Vuosikokouskutsussa on tällöin mainittava, että käsiteltäväksi tulee sääntöjen muuttaminen. Sääntöjen muutoksesta, ollakseen pätevä, on välittömästi ilmoitettava yhdistysrekisteriviranomaisille.

18§ Toiminnan lopettaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta olkoon pätevä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on sitä kannattanut. Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen purkaminen ja toiminnan lopettaminen.

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen säästyneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus 1. §:ssä mainituille järjestöille ja yhdistysrekisteriviranomaisille.

19§ Erinäisiä määräyksiä

Yhdistyksen toimihenkilöiden on määräaikana lähetettävä 1. §:ssä mainituille järjestöille kaikki niille lähetettävät määräaikaiset ilmoitukset sekä muut niiden pyytämät tiedot sekä vuosimaksut.

20§

Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.